By Co-Author

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
Saha, R (1) Sarstedt, M. (2) Sekhar, R (1)
Sellers, K F (9) Shapiro, A. (1) Sharma, P. (2)
Shin, T. (1) Shmueli, G (168) Shneiderman, B (5)
Shyamalkumar, N D (2) Simeone, A (1) Smith, P (2)
Soares, C (2) Stephens, M. (1) Sundaramoorthi, D (1)
Sur, P (3)